ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris

Sanctions policy, or business policy. *** Sankciju politika, vai biznesa politika.

This will be a short article. If only because in nature everything is known in the same way, and a lot of discussion does not make sense.

Today, we are living in an uneasy time, when (we will be open) there is a redistribution of economic spheres of our planet. As a result, a whole series of military conflicts takes place. True religious provocations are provoked. Efforts to change territorial spheres. The forces of power in each of these "sins" blame each other. At the same time, each party is trying to bring as many as possible 'associates' around itself, and then jointly set different sanctions against each other. And it is followed by a reaction. And all this is called politics in one word.

Does such a sanctions policy promote peace, development, growth? Definitely - NO !!! Not only in the targeted country, but also in the countries announcing and fixing these sanctions. And the sanctions do not suffer from a state positioned by the powers of this country, but by the people of that country. Both those who are just workers and those who are managers of companies. With these sanctions, trade, production is paralyzed. At the same time, the state power continues to demand the growth of its people, although they are all braking themselves. And I repeat - sanctions policy destroys business policy.

Our company, which has been in existence for a very long time, has gone through all the tests. At the beginning, we worked diligently according to state policy. Later on to the global ... And we always turned against the closed development door. The question arose - what to do next. To sneak Work 50% because 100% work was simply not possible? We discussed and decided - that politicians play their games, but we will work the way we need it. Of course, many will ask - but because, because there is already the other side (partner), and it is likely that it will not want to go against the politicians. And the answer will be - yes, it was, but we found a lot of thinkers who thought exactly the way we did. And everything is happening!

Of course, not everyone has the opportunity to break through this political range of sanctions. Not everyone understands it and knows how to. Also, we are not achieved in one day what we are. But in the last five years of work experience we have created the conditions that we and a large part of our partners do not affect the sanctions. The result is development and growth. And now we have started to think, but why not help others who want growth that wants full international trade and production? And as a result, we have created a service that provides the opportunity to work beyond political sanctions.

If someone sees the desire and opportunities for your growth, please contact us. Everything has its own solution. Of course, we will not deal illegal business (arms, drugs, etc.), but the legal business to guide the development footing - always please. In other words, because of sanctions, you have closed the Western market, we can help, your production is not recognized in the western market, and it does not give us the CE certificate - we will help you to establish a production base in Europe. And not alone. This is all legal. More info in correspondence.


Our coordinates to start a conversation: ziedsparni@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šis būs īss raksts. Kaut vai tādēļ, ka pēc būtības viss ir zināms tāpat, un daudz diskutēt nav jēgas.

                Šodien mēs dzīvojam nemierīgā laikā, kad (būsim atklāti) notiek mūsu planētas ekonomisko ietekmes sfēru pārdale. Tā rezultātā notiek vesela rinda militāru konfliktu. Tīšām tiek izprovocēti reliģiskie konflikti. Notiek centieni mainīt teritoriālās piederības. Spēka puses visos šajos ‘’grēkos’’ vaino viena otru. Tanī pat laikā katra puse cenšās ap sevi sapulcināt pēc iespējas vairāk ‘’sabiedroto’’, un tad ar kopīgiem spēkiem pret otru noteikt dažādas sankcijas. Un tam seko pretdarbība. Un tas viss saucās vienā vārdā – politika.

                Vai šāda sankciju politika veicina mieru, attīstību, izaugsmi? Viennozīmīgi – NĒ!!! Pie kam ne tikai valstī, pret kuru vērstas sankcijas, bet arī valstīs, kas šīs sankcijas izsludina un nosaka. Un no sankcijām jau necieš valsts, kuru pozicionē ar šīs valsts varu, bet gan šīs valsts iedzīvotāji. Gan tie, kas ir vienkārši strādnieki, gan tie, kas ir uzņēmumu vadītāji. Ar šīm sankcijām tiek paralizēta tirdzniecība, ražošana. Tanī pat laikā valsts vara turpina pieprasīt no savas tautas izaugsmi, lai gan paši visu to bremzē. Un es atkārtošos – sankciju politika iznīcina biznesa politiku.

                Mūsu kompānija, kas pastāv jau ļoti ilgu laiku, ir izgājusi cauri visiem pārbaudījumiem. Sākumā mēs cītīgi strādājām atbilstoši valsts politikai. Vēlāk jau globālajai… Un vienmēr atdūrāmies pret aizvērtām attīstības durvīm. Radās jautājums – ko darīt tālāk. Nīkuļot? Strādāt par 50%, jo uz 100% strādāt vienkārši nebija iespējams? Apspriedāmies, un nolēmām – lai politiķi spēlē savas spēles, bet mēs strādāsim tā, kā tas mums nepieciešams. Protams, ka daudzi jautās – bet kā, jo ir jau arī otra puse (partneris), un iespējams, ka tas nevēlēsies iet pret politiķiem. Un atbilde būs – jā, tā arī bija, bet mēs atradām ļoti daudz domubiedrus, kas domāja tieši tā pat kā mēs. Un viss notiek!

                Protams, ka ne katram ir iespējas izlauzties no šī politiskā sankciju loka. Ne katrs to saprot un māk. Arī mēs ne vienās dienas laikā panācām to, kas esam. Bet pēdējo piecu gadu darba pieredze ir radījusi apstākļus, ka mūs un lielu daļu mūsu partneru sankcijas neiespaido. Rezultātā notiek attīstība un izaugsme. Un tagad mēs esam sākuši domāt, bet kādēļ nepalīdzēt citiem, kas arī vēlas izaugsmi, kas vēlas pilnvērtīgu starptautisku tirdzniecību un ražošanu? Un rezultātā esam izveidojuši pakalpojumu, kas nodrošina iespēju strādāt ārpus politiskajām sankcijām.

                Ja kāds saskata vēlmi un iespējas savai izaugsmei, lūdzu rakstiet mums. Visam ir savs risinājums. Protams, ka mēs nenodarbosimies ar nelegālo biznesu (ieroči, narkotikas, utt), bet legālo biznesu ievirzīt attīstības gultnē – to vienmēr lūdzu. Citiem vārdiem sakot – jums dēļ sankcijām ir aizvērts Rietumu tirgus, mēs varam palīdzēt, jūsu saražoto produkciju neatzīst rietumu tirgū, un tai nedod CE sertifikātu – mēs palīdzēsim jums izveidot ražošanas bāzi Eiropā. Un ne to vien. Pie kam tas viss ir legāli. Sīkāka info savstarpējā sarakstē.

Mūsu koordinātes sarunas uzsākšanai: ziedsparni@gmail.com

otrdiena, 2018. gada 5. jūnijs

Коммерческое предложение.


Вода покрывает около 71% поверхности Земли. Вода - это все, поэтому это, наверное,
самая важная жидкость в мире. Известно, что для всех известных форм жизни
требуется вода (за исключением некоторых видов бактерий), и считается, что жизнь
произошла непосредственно в воде. Чтобы поддерживать жизнь, один человек
должен пить около 1-2 литров воды в день, не считая того, что он употребляет с
пищей. Люди, страдающие от голода, потребльают гораздо больше воды.
Недостаток пресной воды является самой серьезной проблемой, с которой
сталкивается человечество. Более чем один миллиард человек живет в
неудовлетворительных санитарных условиях, где нет качественной питьевой воды.
Низкая качество воды является причиной многих эпидемий.
Наша компания в сотрудничестве с производителем воды «Каральавоти» предлагает
специальную воду в особо специальной упаковке.Что делает эту воду особенной? Некоторые из латвийских народных песен
рассказывают о мальчике, который совершил большой подвиг и победл мать
Дявола. Но теперь герой ищет место, где вимыть кровь с одежды. Милая Мара
рекомендует делать это в месте, где есть девять рек, т. е. девять источников.
Действительно ли есть такое место в мире? Даже рай характеризуется только
четырьмя реками. Однако место, описанное в песне, существует, и каждый из вас
может прийти туда, получить здоровье и силы. Это Кевеле, и это замечательное
место можно найти прямо здесь, в нашей стране.
Есть миллионы источников в мире. Некоторые тысячи из них особенно популярны
и полезны минеральные источники. Но без них все еще существует очень

небольшое количество особо полезных для здоровья, которые в народе называются
священными водами. Только один источник в Лурде, Франция, известен во всей
Западной Европе. Но только в Латвии, количество источников или групп
источников может быть около 70. Но группа святых источников, таких как в Кевель,
есть только один в мире, так как не известно счем сравнивать.
Характеристика источников. В небольшом овраге, с вершины холма Kambaru, бют
мощные источники, которые работают как зимой, так и летом. Воды идут из глубин,
поэтому источники называются восходящими. Этот источник воды имеет отличную
целебную ценность. Узкие небольшие овраги в верховьях речки, около 10 м в длину,
бют девять сильных источников. Они составляют общий поток. Есть еще два таких
же источника на пути к следующему потоку, так что вместе мы можем поговорить о
тридевяти источниках. Тем не менее, только первые девять источников являются
наиболее доступными людям. Другая легенда гласит, что шведский король Карл XII,
раненный в боях, был исцелен этой водой. С тех пор эти источники называются
«королевскими». Источниками Karaļavoti являются овраг с девятью источниками, из
которых первые семь разделены каменной стеной, над которой поднялся корень ели
15 см на противоположную сторону. Это подтверждает энергетический поток этого
место и указывает на целебную силу этих источников. Karaļavoti воды в
окрестностях уже давно используются для исцеления широким и разнообразным
способом - для очистки больных мест, для светлости глаз и для лечения
незаживающих ран. Все посетители Karaļavoti, у которых есть природный талант
чувствовать энергию, сильно убеждены в большой энергии этого источника и его
окружения. Латвийская ассоциация лекарей высоко ценит Karaļavoti воду. Энергия
Karaļavoti воды непосредственно и очень сильно влияет на иммунную систему
человека, увеличивая ее силу.
Компания «Karaļavoti» была основана 9 сентября 1999 года, и это является символом
торговой марки. Компания «Karaļavoti» разливают воду в бутылках и предлагают их
для использования как на работе, так и дома. Качество воды настолько высоко, что
оно не теряет своих свойств даже после многих месяцев.
По мере развития, компания предлагает воду в нескольких специальных упаковках,
которые являются более привлекательными и практичными, чем обычные 12,5 и 8-
литровые бутылки, которые размещаются на кулерах или фиксированном столе.
Также новая упаковка более удобна, чем 0,5; 1; 1,5 и 2-литровые ПЭТ-бутылки. Новая
упаковка менее загрязньает природу, легче собираются, более удобны для
универсального использования.


Работа в офисе. Центры обслуживания клиентов. И в другом месте ...

При работе в офисе, у компьютера, люди испытывают сильную жажду. Постоянная
беготня за водой на холодильном устройстве, является ненужной тратой времени, а
также еще проблема с одноразовыми стаканами. И если эти стакны еще и
закончились? В центрах обслуживания клиентов такая проблема особенно
актуальна - есть большая бутылка воды, но нет стаканов. Еще одна проблема -
случайно опрокинутый стакан воды ... Поврежденные документы, повредили
клавиатуру компьютера ... Поэтому компания «Karaļavoti» разработала
специальный закрытый пакет на 400 г.Упаковка: пластиковый стакан 400 г (возможно, другие объемы), закрытый
специальной полиэтиленовой пленкой. Для питья используются соломка, с которой
прокалывается защитная пленка. Выливание воды из стакана практически не
существует (возможно, небольшое количество влаги в точке, где питьевая соломка
прокалолла защитную пленку или из самой соломки. Легко хранится в любом
холодильнике.


Спорт, массовые мероприятия, школы. Для любого активного отдыха. Для медицины.

Обычно люди должны потреблять по крайней мере 2 литра воды каждый день. При
активном образе жизни или высокой интеллектуальной нагрузке потребление воды
увеличивается. В жаркие, солнечные дни потребление воды увеличивается. Носить
воду в ПЭТ-бутылках - громоздко, потому что объем 0,5 литра мало, но 1,5 л уже
очень много. Кроме того, тара достовляет неудобства.Пакет: мешок пищевой пленки 100 г. Возможны и другие объемы, хотя опыт показывает, что данный объем является оптимальным для одного использования.
Использование: соломинкой проткнув упаовку или отрезая (оторав) угол упаковки. Легко хранить в холодильнике (занимает мало места). После употредления воды остается небольшой, легко удолаймый мешочек из пищевой пленки, которая не занимает много места. Удобен для использования в спортивных занятиях для питья и освежения. Удобен для использования в массовых мероприятиях, потому что он занимает мало места. Просты в использовании в школах, потому что нет необходимости в одноразовых или других стаканов, их легко утилизировать. Удобен для использования в медицине для серьезных, лежащих пациентов, а также для медицинского персонала.


Использование этих пакетов очень обширно, и описанные нами случаи - лишь небольшая часть вариантов. Мы предполагаем, что такие пакеты приемлемы как для нужд армии, так и для подразделений по предотвращению стихийных бедствий и гуманитарной помощи.


Если вы заинтересованы в этом предложении, мы будем рады ответить на ваши вопросы.
Если у вас нет вопросов, вы на правильном пути, и вы готовы сделать заказ.


Контакты:
e-mail: ziedsparni@gmail.com
skype: ziedsparni
Желая сделать заказ, пожалуйста, отправьте нам LOI, в которм укажыте:
1) тип упаковки
2) количество
3) Данные покупателя и контактные данные.

Commercial offer.

Water covers about 71% of Earth's surface. Water is all about, so it's probably the most important
fluid in the world. It is known that all known life forms require water (except some types of bacteria),
and life is believed to have occurred directly in the water. In order to maintain life, one person should
drink about 1-2 liters of water per day, not counting what he takes with food. People who suffer from
hunger require a lot more water. Lack of freshwater is the most serious problem encountered by
mankind. More than one billion people live in unsatisfactory sanitary conditions, where no high
quality drinking water is available. Low-quality water is the cause of many epidemics.
Our company, in co-operation with the water producer, "Kara avoti", offers special water in special,
ļspecial packaging.
What makes this water special? A number of Latvian folk songs story about a guy who has done an
outstanding feat and defeated the Devil's mother. But now the hero is looking for a place where you
wash the dirty skirts of the blood. Dear Mara recommend to do it in the place where the river flows
nine, that is, nine sources. Is there really a place in the world at all? Even the paradise is characterized
by only four rivers. However, the place described in the song exists, and each one of you can come
there, gain health and strength. This is Kevele, and this wonderful place can be found right here in
our country.
There are millions of sources in the world. Some thousands of them are particularly popular as
cheerful and healthy mineral springs. But without them, there is still a very small number of especially beneficial to health, which in the nation is called sacred waters. Only one source in Lourdes, France is known throughout Western Europe. But only in one of them, in Latvia, the number of sources or groups of sources could be around 70. But a group of Saints such as Kevele has only one world, because nothing is known to compare it.

Characteristics of sources. In a small glen, at least from the top of the evels Kambaru hill, Ķ powerful
sources that work both in the winter and in the summer are scattered from above. Waters come from
the underground, so the sources are called upstream. This source of water has an excellent healing
value. Narrow small motifs in the upper reaches, nine strong springs were scattered around 10m long.
They make up a stream. There are two more sources on the way to the next stream, so that together
we can talk about three-way sources. However, only the first nine sources are the most accessible and
only visited by people. Another legend says that Swedish King Karl XII, who was wounded and
caught in the battles, was healed by this spring. Since then, these sources are referred to as ''Karaļavoti
'' *


'' Karaļavoti '' is an glen with nine sources, the first seven of which are separated by a masonry wall, over which the root of the spruce of 15 cm has risen over the opposite side. It confirms the energy capacity of this site and points to the healing power of these sources. The inhabitants of the
''Karaļavoti'' water district have used healing in a wide and varied way since ancient times, both for the
cleaning of sick places, for the eyestrain, and for treating unsightly wounds. All visitors of the
''Karaļavoti', who have a natural talent to feel fine energy, are strongly convinced of the great energy of
this source and its surroundings. '' Karaļavotu '' water has been highly appreciated by the Latvian
Healers Association. '' Karaļavotu '' water energy directly and very strongly affects the human immune system by increasing its power. (* Karaļavoti - Royal Sources)
The company "Karaļavoti" was founded on September 9, 1999, which is the symbol of the trademark.
The company 'Karaļavoti' bottles bottled water and offers them for use both at work and at home.
Water quality is so high that it does not lose its properties even after many months.
As it develops, the company offers water in several special packages that are much more profitable
and practical than the usual 12.5 and 8-liter bottles that are stationary on a cooler or a fixed table. The
new packaging even is more convenient than 0.5; 1; 1.5 and 2 liter PET bottles, which are less
contaminated by nature, easier to collect, more convenient for versatile use.


Work in the office. Customer Service Centers. Medicine
When working in the office at the computer, people experience a high craving for water after cooling.
Crawling, every short a while, after the water cooling apparatus - a waste of time, as well as the
independent single cups problem. And if those cups have finished yet? In customer service centers,
such a problem is especially topical - there is a large bottle of water, but there is no one-piece cups.
Another problem is the accidentally overturned glass of water .... The damaged documents damaged
the computer keyboard ... Therefore, the company 'Karaļavoti' has developed a special 400g closed

package.


Packaging: 400 gp plastic cup (possibly also other volumes), cured with special food polyethylene film.
For drinking, straws are used with which the protective film is punched. The water dropping out of
the container is practically non-existent (possibly a small amount of moisture at the point where the

drinking straw has crossed the protective film or from the straw itself. Easily stored in any refrigerator.

Sports, mass events, schools and any recreation.

Normally, people should use at least 2 liters of water each day. With active lifestyles or high
intellectual load, water consumption is increasing. In hot, sunny times, water consumption is
increasing. Carry water in PET bottles - cumbersome, because the volume of 0.5 liter is small, but
1.5L is already very high. The packaging inconvenient.Package: 100 g food film pouch. Other volumes are possible, although experience has shown that the
volume given is optimal for one use. Use: with a drink straw, or by cutting (breaking off) the packaging corner. Easy to store in the refrigerator (takes up little space). After drinking water, a small, easily removable food film pouch remains, which does not take much space. Convenient for use in sports lessons for both drinking and refreshment. Convenient for use in mass events, because it takes up little space. Schools are easy to use because there is no need for disposable or other cup, it's hard to waste. Convenient for use in medicine for serious, sleeping patients as well as for the medical staff.


The use of these packages is very extensive, and the cases we describe are just a small part of the
options. We assume that such packages are acceptable both to the needs of the army and to disaster
prevention and humanitarian units. 


If you are interested in this offer, we will be glad to answer your questions.
If you do not have a question, you are on the right track and you are ready to place an order.


Contacts:
e-mail: ziedsparni@gmail.com
Skype: ziedsparni
If you would like to place an order, please send an LOI specifying:
1) the type of packaging
2) quantity
2) Buyer's data and contact details.


#water; # Health; # youth

Komerciāls piedāvājums.


Ūdens klāj aptuveni 71% no Zemes virsmas. Ūdens ir visa pamatā, tādēļ, iespējams, tas ir vissvarīgākais šķidrums pasaulē. Ir zināms, ka visām pazīstamajām dzīvības formām ir vajadzīgs ūdens (izņemot dažu veidu baktērijas), un tiek uzskatīts, ka dzīvība ir radusies tieši ūdenī. Lai uzturētu dzīvību, cilvēkam dienā jāizdzer apmēram 1-2 l ūdens, neskaitot to, ko viņš uzņem ar ēdienu. Cilvēkiem, kuri cieš badu, ir nepieciešams krietni lielāks ūdens daudzums. Saldūdens trūkums ir pati nopietnākā problēma, ar kuru saduras cilvēce. Vairāk nekā miljards cilvēku dzīvo neapmierinošos sanitāros apstākļos, kur nav pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens. Nekvalitatīvs ūdens ir cēlonis daudzām epidēmijām.

Mūsu kompānija sadarbībā ar ūdens ražotāju, uzņēmumu ''Karaļavoti'', piedāvā īpašu ūdeni īpašā, speciālā iepakojumā.Ar ko šis ūdens ir īpašs? Vairākas latvju garās dainas stāsta par puisi, kas paveicis izcilu varoņdarbu un pieveicis pašu Joda māti. Bet nu varonis meklē vietu, kur izmazgāt asinīm apšķīdušos svārkus. Mīļā Māra iesaka to darīt vietā, kur tek deviņas upes, t.i, deviņi avoti. Vai tiešām pasaule tāda vieta vispār varētu būt? Pat paradīzi raksturo tikai ar četrām upēm. Tomēr dainās aprakstītā vieta pastāv, un katrs no jums var tur ierasties, gūt veselību un spēku. Tā ir Ķevele, un ari šī brīnumvieta meklējama tepat mūsu zemē.

Pasaulē ir miljoniem avotu. Daži tūkstoši no tiem ir sevišķi iecienīti kā spirdzinoši un veselīgi minerālavoti. Bet bez tiem vēl zināms pavisam neliels skaits veselībai sevišķi svētīgu, kurus tautā sauc par svētavotiem. Visā Rietumeiropā ir zināms tikai viens tāds avots — Lurdā, Francijā. Bet tikai vienā pašā Latvijā tādu avotu vai to grupu, ja avotu grupas, skaita par vienu, varētu būt ap 70. Bet tādu svētavotu grupa, kā Ķevelē, ir tikai vienīgā pasaulē, jo nav zināms nekas tāds, ar ko to varētu salīdzināt.

Avotu raksturojums. Nelielā graviņā, bezmaz vai no Ķeveles Kambaru kalna pašas augšas izverd spēcīgi avoti, kas darbojas gan ziemu, gan vasaru. Ūdeņi nāk no pazemes dzīlēm, tāpēc avoti dēvējami kā augšupejoši. Šo avotu ūdenim ir izcila dziednieciska vērtība. Šauras nelielas graviņas augštecē, apmēram 10 m garā posmā izverd deviņi spēcīgi avoti. Tie veido strautu. Tālākajā strauta ceļā ir vēl divtik avotu, tā ka kopā varētu runāt par trejdeviņiem avotiem. Tomēr visērtāk pieejami un cilvēku apmeklēti ir tikai pirmie deviņi avoti. Vēl kāda leģenda vēsta, ka ar šo avotu ūdeni ir dziedinājies Zviedrijas karalis Kārlis XII, kurš kaujās bijis ievainots un sasirdzis. Kopš tā laika šos avotus dēvē par ''Karaļvotiem''. Karaļa avoti ir grava ar deviņiem avotiem, no kuriem pirmie septiņi ir atdalīti ar mūra sienu, pār kuru uz pretējo krastu ir pāraugusi 15 cm resna egles sakne. Tas apliecina šīs vietas enerģētisko jaudu un norāda uz šo avotu lielo dziedinošo spēku.. Karaļa avota ūdeni apkārtnes iedzīvotāji, kopš seniem laikiem izmantojuši dziedniecībai visai plaši un dažādos veidos – gan slimo vietu apmazgāšanai, gan acu gaišumam, gan nedzīstošu brūču ārstēšanai. Visi Karaļa avota apmeklētāji, kam ir dabas dots talants sajust smalkas enerģijas ir cieši pārliecināti gan par šo avotu, gan tās apkārtne lielo enerģētisko starojumu. Karaļa avotu ūdeni ļoti augsti novērtējusi Latvijas Dziednieku asociācija. Karaļa avotu ūdens enerģētika tiešā veidā un ļoti spēcīgi iedarbojas uz cilvēka imūnsistēmu, palielinot tās spēku.
Uzņēmums ''Karaļavoti'' dibināts 1999.gada 9. septembrī, kas veido treideviņu simbolu. Uzņēmums ''Karaļavoti'' avota ūdeni pilda pudelēs, un piedāvā tos klientiem lietošanai gan darba, gan mājas apstākļos. Ūdens kvalitāte ir tik augsta, ka tas savas īpašības nezaudē pat pēc daudziem mēnešiem.
Attīstoties, uzņēmums piedāvā ūdeni vairākos, īpašos iepakojumos, kas ir daudz izdevīgāki un praktiskāki par tik pierastajām 12,5 un 8 litrīgajām pudelēm, kas stacionāri uzstādītas uz dzesējamā aparāta, vai kāda noteikta galda. Tā pat jaunais iepakojums ir daudz parocīgāks par 0,5; 1; 1,5 un 2 litrīgajām PET pudelēm, pie kam šīs iepakojums mazāk piesārņo dabu, ir vieglāk savācams, ērtāks daudzpusīgai lietošanai.
Darbs birojā. Klientu apkalpošanas centri. Medicīna.
Strādājot birojā pie datora, cilvēki izjūt paaugstinātu tieksmi pēc ūdens, pēc slāpju dzesēšanas. Skraidīšana, ik pēc neilga laiciņa, pēc ūdens pie dzesēšanas aparāta – lieka laika tērēšana, kā arī patstāvīga izmantoto vienreizējo glāzīšu problēma. Un ja vēl šīs glāzītes ir beigušās? Klientu apkalpošanas centros šāda problēma ir īpaši aktuāla – ūdens lielajā pudelē ir, bet vienreizējo glāzīšu nav. Vēl viena problēma – nejauši apgāzta ūdens glāze.... Sabojāti dokumenti, sabojāta datora klaviatūra... Tādēļ kompānija ''Karaļavoti'' ir izstrādājusi speciālu 400.gr slēgtu iepakojumu.

Iepakojums: 400.gr glāze (iespējami arī citi tilpumi), kas aizvalcēta ar speciālu pārtikas politēna plēvi. Dzeršanai tiek izmantoti salmiņi, ar kuru aizsargplēve tiek pārdurta. Traukam apgāžoties, ūdens no tā praktiski neiztek (iespējams neliels mitruma daudzums vietā, kur dzeramais salmiņš pārdūris aizsargplēvi, vai arī no paša salmiņa. Viegli uzglabājami jebkurā ledusskapī.
Sportam, masu pasākumiem, skolām un jebkādai aktīvai atpūtai.
Normāli, ikdienā cilvēkam jāpatērē vismaz 2. l ūdens. Pie aktīva dzīves veida, vai augstas intelektuālās slodzes, ūdens patēriņš pieaug. Arī karstā, saulainā laikā ūdens patēriņš pieaug. Nēsāt līdzi ūdeni PET pudelēs – apgrūtinoši, jo 0,5.l tilpums ir par mazu, bet 1,5.l jau stipri par lielu. Arī tara sagādā neērtības.

Iepakojums: 100.gr pārtikas plēves maisiņš. Iespējami arī citi tilpumi, lai gan pieredze rāda, ka dotais tilpums ir optimāls vienai lietošanas reizei. Lietošana: ar dzeramo salmiņu, vai nogriežot (noplēšot) iepakojuma stūri. Viegli uzglabāt ledusskapī (aizņem maz vietas). Pēc ūdens izdzeršanas, pāri paliek mazs, viegli utilizējams pārtikas plēves maisiņš, kas praktiski neaizņem vietu. Ērts izmantošanai pie sporta nodarbībās gan dzeršanai, gan sevis atsvaidzināšanai. Ērts izmantošanā masu pasākumos, jo aizņem maz vietas. Skolās ērts izmantošanā, jo nav nepieciešam vienreizējie vai citi trauki, grūti aplieties. Ērts lietošanai medicīnā smagiem, guļošiem pacientiem, kā arī pašam medpersonālam.
Pielietojums šiem iepakojumiem ir ļoti plašs, un mūsu aprakstītie gadījumi ir tikai maza daļa no iespējām. Pieļaujam, ka šādi iepakojumi ir pieņemami gan armijas vajadzībām, gan katastrofu novēršanas un humanitārajām vienībām.
Ja jūs ir ieinteresējis dotais piedāvājums, būsim priecīgi atbildēt uz jūs interesējošajiem jautājumiem.
Ja jums jautājumu nav, jūs esat uz pareizā ceļa, un esat gatavi veikt pasūtījumu.
Ja nepieciešams, mēs ar paraugiem ieradīsimies pie jums, un nodemonstrēsim mūsu iepakojuma priekšrocības.

Kontakti:
skype: ziedsparni
Vēloties veikt pasūtījumu, lūdzu nosūtiet LOI, kurā norādiet:
         1. iepakojuma veidu
         2. daudzumu
         3. Pircēja datus un kontaktinformāciju.
#ūdens; #veselība